DRZWI

Otwieranie i zamykanie

Otwieranie i zamykanie z zewnątrz:

- Dla otwarcia obrócić klucz do pozycji 1 i wcisnąć przycisk A. Jeśli samochód wyposażony jest w centralny zamek, otwarte zostaną jednocześnie zamki wszystkich czterech drzwi (uniesienie cięgien blokad B i C).

Rozmiar: 4527 bajtów

Dla zamknięcia obrócić kluczyk do pozycji 2 przy zatrzaśniętych drzwiach.
Przy zamykaniu samochodu wyposażonego w centralny zamek, konieczne jest zatrzaśnięcie przednich drzwi. Jeśli którekolwiek drzwi nie będą całkowicie zatrzaśnięte, nie będzie możliwe ich zamknięcie (cięgna blokad drzwi przesuną się w dół a następnie ponownie w górę). Zamki drzwi tylnych mogą działać niezależnie od zamków drzwi przednich. Wciśnięcie cięgna blokady C spowoduje ręczne zamknięcie tylnych drzwi.


Otwieranie i zamykanie z wewnątrz:

- Pociągnij za klamkę. Drzwi przednie mogą być otwierane niezależnie od położenia cięgien blokowania zamka; drzwi tylne mogą być otwierane tylko przy uniesionych cięgnach blokowania i wyłączonej blokadzie "dziecinnej". Przy otwieraniu drzwi w samochodzie wyposażonym w centralny zamek, uniesienie któregokolwiek cięgna blokady zamka spowoduje otwarcie pozostałych drzwi.
- Aby zamknąć drzwi Wciśnij cięgno blokowania zamka w drzwiach, które chcesz zamknąć lub dla zamknięcia wszystkich drzwi (zamek centralny). Pamiętaj, że dla prąwidłowego działania zamka centralnego konieczne jest całkowite zatrzaśnięcie przednich drzwi. W przeciwnym przypadku cięgna blokad zamków przesuną się w dół a następnie ponownie się uniosą.

ZAPAMIĘTAJ:
- Centralny zamek kontroluje również zamek pokrywy bagażnika.
- Podczas jakiejkolwiek przerwy w zasilaniu systemu zamka centralnego (np. przepalenie bezpiecznika, odłączenie akumulatora) wyłączone zostają jego funkcje. Każdy zamek działa wtedy niezależnie.


Elektryczne sterowanie szybami bocznymi

Ustaw kluczyk stacyjki w położniu MAR.

Rozmiar: 7170 bajtów

Przyciski A sterują szybą boczną od strony kierowcy. Wciśnięcie odpowiedniego przycisku powoduje otwarcie lub zamknięcie okna automatycznie. Ponowne wciśnięcie odpowiedniego przycisku spowoduje zatrzymanie opuszczania lub podnoszenia szyby.
Przy użyciu przycisków B kierowca steruje opuszczaniem lub podnoszeniem szyby pasażera przedniego. Przytrzymaj przycisk aż do uzyskania właściwej pozycji szyby.

Jeśli kluczyk stacyjki jest w położeniu STOP, możliwe jest otwarcie okien drzwi przednich w przypadku, gdy jedne z przednich drzwi są otwarte. Należy wówczas przytrzymać przycisk wciśnięty (dotyczy to również drzwi kierowcy).
Przyciski C oraz D (jeśli są zamontowane) pozwalają sterować szybami drzwi tylnych podczas jazdy.
Przycisk E blokuje działanie przycisków sterowania szybami drzwi tylnych. Po wciśnięciu przycisku E zapala się lampka kontrolna. Ponowne wciśnięcie przycisku E odblokowuje działanie przycisków C i D.

Opuszczając samochód z pasażerami w środku zawsze należy zabierać klucz wyłącznika zapłonu, aby zapobiec skutkom niewłaściwej obsługi automatycznego sterowania szyb bocznych (szczególnie dotyczy dzieci).


Zabezpieczenie przed samowolnym otwieraniem drzwi przez dzieci

Boczne tylne drzwi wyposażone są w zabezpieczenie przed otwarciem ich od środka.
Zabezpieczenie uruchamiane jest przez przekręcenie klucza stacyjki w szczelinie zgodnie z poniższym rysunkiem.

Rozmiar: 4061 bajtów

1 - blokada nie włączona
2 - blokada włączona (szczelina drzwi prawnych powinna być obrócona w przeciwną stronę).


Zdalne zamykanie/otwieranie drzwi (jeśli jest zamontowane)

Zestaw ten zawiera urządzenie do zdalnego sterowania - pilot (maks. 6 szt.) oraz odbiornik ulokowany wewnątrz samochodu na dachu. Zdalne sterowanie działa bez kluczyka stacyjki i z odległości maks. 4 m. Odbiornik może zapamiętać kody maks. 6 pilotów. Przywieszka C (dołączona do każdego pilota) zawiera numer kodu. Należy ją przechowywać w bezpiecznym miejscu (nigdy razem z pilotem).

Rozmiar: 3617 bajtów

Poniżej podana jest procedura kodowania urządzenia:
- Wciśnij i trzymaj przycisk A ostro zakończonym przedmiotem (np. długopisem). Zapali się czerwona lampka sygnalizując gotowość odbiornika do zapamiętania kodu pilota.
- Wciśnij przycisk D pilota; czerwona lampka kontrolna B zgaśnie. Oznacza to, iż odbiornik zapamiętał kod.
- Zwolnij przycisk A. Czerwona lampka kontrolna będzie błyskać przez ok. 8 sekund, gdy kod jest zapamiętany.

Jeśli przytrzymasz przycisk A ponownie przez 8 sekund, czerwona lampka kontrolna B zapali się sygnalizując gotowość zapamiętania kodu następnego pilota. W tym celu powtórz powyższą procedurę.
Po zgubieniu pilota zdalnego sterowania można postąpić dwojako: - Użyć innego pilota, którego kod został poprzednio zapamiętany.
- Wprowadzić ręcznie kod zapisany na przywieszce C.

Rozmiar: 3671 bajtów

Użycie pilota zdalnego sterowania, którego kod został już zapamiętany:
- Wciśnij i przytrzymaj przycisk A. Po ok. 2 sekundach czerwona lampka błyśnie jeden raz.
- Wciśnij przycisk D w starym pilocie. Czerwona lampka B zapali się.
- Wciśnij przycisk D w nowym pilocie. Czerwona lampka B zgaśnie.
- Zwolnij przycisk A. Czerwona lampka B będzie błyskała przez ok. 8 sekund co świadczy o tym, że nowy kod został zapamiętany.


Sterowanie ręczne

Przygotuj przywieszkę C (od zagubionego pilota). Poszczególne liczby kodowe wprowadzaj wg następującej procedury:
- Wciśnij przycisk A dwukrotnie. Czerwona lampka B błyśnie 3 razy a następnie zgaśnie na ok. 2 sekundy.
- Po ponownym zapaleni u się lampki B Wciśnij przycisk A tyle razy, ile wynosi wartość pierwszej liczby kodowej (jeśli jest to O nie wciskaj przycisku). 2 sekundy po wciśnięciu przycisku A lampka B wyłączy się na 2 sekundy. Powtórz powyższą procedurę 3 razy aż do zakodowania całego numeru. Po prawidłowym zakodowaniu lampka B zapali się.
- Wciśnij i przytrzymaj przycisk A.
- Wciśnij przycisk D nowego pilota. Czerwona lampka B zgaśnie.
- Zwolnij przycisk A. Czerwona lampka B błyskać będzie przez ok. 8 sekund sygnalizując tym zapamiętanie nowego numeru kodowego.

Zaleca się kontakt z ASO FIAT do pomocy przy wykonywaniu powyższych czynności. Pamiętaj o zabieraniu przywieszki C ze sobą.

UWAGA:
Sprawdzenie stanu baterii następuje poprzez wciśnięcie przycisku D (powinna zapalić się kontrolka). Jeśli bateria jest wyczerpana, otwórz pokrywę pilota przy pomocy małej monety wsuniętej w szczelinę. Upewnij się, że zamirzasz zainstalować właściwy typ nowej baterii. Zainstaluj baterię wg schematu załączonego na pokrywce.


[Poprzednia] [Następna]