KLIMATYZACJA

Nawiewy stałe

1 - skierowane na szybę czołową
2 - skierowane na szyby boczne
4 - nawiew na stopy pasażerów przednich
5 - nawiew podłogowy pasażerów z tyłu

Nawiewy regulowane

3 - dla pasażerów na przednich siedzeniach
6 - dla pasażerów na tylnych siedzeniach

Rozmiar: 6700 bajtów
Przy pomocy dźwigni A reguluje się kierunek nawiewu powietrza w płaszczyźnie poziomej. Pochylając korpus nawiewu reguluje się kierunek nawiewu w płaszczyźnie pionowej. Pokrętłem B reguluje się ilość napływającego powietrza.


Ustawianie temperatury

Przyciskiem [nieb. trójkąt][TEMP][czer. trójkąt] ustawia się temperaturę wewnątrz samochodu. Każde pojedyncze wciśnięcie przycisku powoduje odpowiednio zwiększenie lub zmniejszenie temp. o 1 stopień (°C).
Jeśli temp. na ekranie przekroczy 32°C (90°F) lub opadnie poniżej 18°C (64°F), zostanie to zasygnalizowane pojawieniem się odpowiednio symboli Hl lub LO.

Rozmiar: 2672 bajtów

System ten jest sterowany przez elektroniczny zespół kontrolny, dążący do uzyskania zadanej temperatury w możliwie krótkim czasie.
Przy sterowaniu ręcznym, temperatura (i inne funkcje nie regulowane ręcznie) będą kontrolowane automatycznie. Po wybraniu funkcji ECON wartość temperatury wyświetlona na ekranie, jeśli jest niższa niż temp. otoczenia, będzie błyskać przez ok. 10 sekund, a następnie przejdzie w stan "czuwania" (chyba że temp. otoczenia gwałtownie spadnie). Dla wyświetlenia temp. otoczenia wciśnij przycisk [termometru]. Symbol EXT pojawi się razem z wartością temp. przez ok. 10 sek., a następnie przywrócone zostaną poprzednie nastawy.


Dla maksymalnego komfortu...

Intensywność nawiewu

Wciśnij odpowiedni koniec przycisku [trójkąt] [AIR] dla zwiększenia lub zmniejszenia intensywności nawiewu powietrza do kabiny.
Intensywność nawiewu określana jest przez ilość świecących na ekranie pionowych kresek.

Rozmiar: 2805 bajtów

Słowo AUTO pojawi się w przypadku sterowania wentylatorem nawiewu przez automatyczny system kontrolny. Podczas sterowania intensywnością nawiewu przy użyciu przycisku [trójkąt] [AIR] pojawi się słowo MANUAŁ.


Sterowanie kierunkiem nadmuchu

Rozmiar: 1484 bajtów
Powietrze skierowane do nawiewów stałych dla odstraszania i/lub odmrażania szyby czołowej i szyb bocznych.

Rozmiar: 1520 bajtów
Powietrze skierowane do regulowania nawiewów przy wentylacji "letniej" oraz klimatyzacji.

Rozmiar: 1558 bajtów
Powietrze skierowane do nawiewów regulowanych i podłogowych. Stosuje się do uzyskania efektu dwukierunkowego nawiewu (chłodniejsze powietrze do górnych nawiewów, cieplejsze na stopy).

Rozmiar: 1441 bajtów
Powietrze skierowane do nawiewów podłogowych dla ogrzewania przy bardzo niskich temp. otoczenia.
Wybrany kierunek nawiewu sygnalizowany jest przez świecenie lampki przy odpowiednim symbolu. Niemożliwe jest jednoczesne wybranie dwu sposobów nawiewu.
Aby przejść na ręczne sterowanie kierunkiem nawiewu niż wybrane przez system automatyczny, Wciśnij przycisk obok żądanego symbolu sposobu nawiewu. Dla powrotu do sterowania automatycznego Wciśnij przycisk ponownie.


Recyrkulacja powietrza

Po wybraniu tej funkcji odcięty zostaje dopływ powietrza z zewnątrz w celu szybszego osiągnięcia wewnątrz zadanej temperatury.

Rozmiar: 1537 bajtów
Funkcja recyrkulacji może być wybrana ręcznie lub automatycznie. Świecenie się lampki obok właściwego symbolu sygnalizuje działanie funkcji recyrkulacji. Po ręcznym wybraniu recyrkulacji, jeśli chcesz umożliwić dostęp do środka powietrza z zewnątrz, Wciśnij przycisk ponownie. Jeśli wciśniesz przycisk po wybraniu recyrkulacji przez system kontrolny, zgaśnie lampka kontrolna sygnalizując tym wyłączenie funkcji. Ponowne wciśnięcie przywróci sterowanie automatyczne.


Klimatyzacja "ekonomiczna"

Funkcja ta może być włączona jedynie ręcznie przez wciśnięcie przycisku umieszczonego przy symbolu ECON.

Rozmiar: 1373 bajtów
Zapali się lampka kontrolna sygnalizując wyłączenie sprężany klimatyzatora. Recyrkulacja jest teraz sterowana automatycznie. Po wybraniu "ECON" system będzie dostarczał powietrze albo ogrzane albo z zewnątrz, nie będzie dostarczał powietrza chłodzonego.
Wciśnij przycisk ponownie dla powrotu do automatycznego sterowania systemem (także sprężarki i funkcji recyrkulacji).


Sterowanie automatyczne

Gdy świecą się obie lampki obok symbolu AUTO oznacza to sterowanie całkowicie automatyczne. Wszystkie żądane funkcje i utrzymanie wyświetlonej temperatury są realizowane przez elektroniczny system kontrolny.

Rozmiar: 1515 bajtów
Jedna z lampek zgaśnie, gdy przejdzie się na sterowanie ręczne (np. po wciśnięciu przycisku [trójkąt] [AIR] dla zmiany intensywności nawiewu, po wciśnięciu przycisku wyboru kierunku nawiewu lub po wybraniu funkcji recyrkulacji). Aby przywrócić całkowicie automatyczne sterowanie należy wcisnąć przycisk obok symbolu AUTO. Skasuje to wszystkie nastawy wybrane ręcznie. Obie lampki ponownie się zapalą.


Wyłączanie systemu

Wciśnij OFF. Zapali się lampka obok symbolu OFF. Wszystkie inne lampki oraz wartość temperatury na ekranie zgasną.

Rozmiar: 1444 bajtów
Przy wyłączonym systemie temp. otoczenia może być wyświetlona przez wciśnięcie przycisku [termometru].

Ustawiona uprzednio wartość temperatury oraz inne funkcje działające w momencie wyłączenia systemu są zapamiętane. Dla ponownego włączenia systemu należy:
- Ponownie wcisnąć OFF (przywrócenie wszystkich poprzednich funkcji).
- Wcisnąć AUTO. System zostanie włączony, jednakże wszystkie funkcje ustawione poprzednio ręcznie zostaną skasowane.
- Wcisnąć dowolny przycisk (z wyjątkiem przycisku [termometru]) Poprzednie nastawy zostały przywrócone razem z nastawami ustawionymi ręcznie.

UWAGA:
- Po ponownym włączeniu stacyjki zostaną przywrócone nastawy dokonane przed wyłączeniem stacyjki.
- Jeśli z jakiegoś powodu akumulator został rozłączony a następnie ponownie włączony, ekran wyświetli temp. 24°C (76°F) oraz po pierwszym włączeniu silnika system przejdzie na pełną automatykę a sprężarka będzie wyłączona (zapali się lampka ECON).


[Poprzednia] [Następna]